O M    L Ä S A R E N

Läsaren – Centrum för väckelsehistoriska studier är ett forskar- eller specialbibliotek, som är inrymt i en egen lokal in anslutning till ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi), f.d. Örebro Missionsskola,
belägen nära Örebro universitet.

Samlingarna består huvudsakligen av böcker och småskrifter om svensk frikyrko- och väckelserörelsehistoria, från inomkyrkliga pietistiska eller herrnhutiska väckelserörelse under 1700-talet, den frikyrkliga folkrörelsens framväxt under 1800-talet och fram till
dagens frikyrkosamfund. I Läsaren finns också samlingar av ljud- och bildmedia samt en omfattande äldre bibelsamling.

Verksamheten leds av en styrgrupp som består av Göran Janzon, Bernth-Åke Ottosson och Willy Svahn.

 

 

 

Klicka här för att ladda hem informationsfoldern om Läsaren.

 

 

 

 

LÄSAREN – centrum för väckelsehistoriska studier

I tider då historielösheten riskerar att breda ut sig behövs nya grepp för att ge unga generationer möjlighet att upptäcka det väckelsehistoriska och frikyrkliga arvet och förstå dess bärare idag. Att frikyrkan var en av Sveriges första folkrörelser med stor betydelse för både religionsfrihet och framväxten av dagens demokratiska samhälle kan vara värt att lyfta fram och påminna om. Idén om ett specialbibliotek med inriktning på väckelse- och frikyrkohistoria i Sverige och Norden i anslutning till Örebro Missionsskola (numera ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi) förverkligades i mitten av 1990-talet.

Arkivmaterial från olika rörelser kan relativt lätt lokaliseras. Avhandlingar och större böcker inom detta område kan återfinnas i allmänna eller teologiska bibliotek. Men det finns många äldre verk, församlingshistoriker, biografier, småskrifter och annan populärlitteratur som är svårare att finna. Detta material har inte funnits samlat på ett ställe. Läsaren vill göra frikyrkliga och svenskkyrkliga väckelsers historia och betydelse i Sverige och i internationell mission tillgänglig för elever i den allmänna skolan och högskolestudenter, för doktorander, amatörforskare, släktforskare, församlingsledare eller för den som ska skriva sin församlings historia. Därmed ges en bättre möjlighet att förstå deras nutida tro och liv, identitet och mission. Ett sådant forskarbibliotek vill vara en miljö där man mer permanent och på många sätt kan lära känna och utforska tro och liv inom den del av svensk folkrörelse som frikyrkan utgör? Mot denna bakgrund skapades i mitten av 1990-talet LÄSAREN – centrum för väckelsehistoriska studier. Under en seminariedag i mars 2002 kunde ett nytt biblioteksrum invigas.

I Läsarens samlingar finns omkring 10 000 böcker och småskrifter. Här finns periodika som t.ex. samfundens årsböcker och julkalendrar, jubileumsskrifter, samfundshistoria och akademiska avhandlingar. Personhistoria, memoarer, biografier och biografiska kalendrar. Också hymnologi, lokal- och regional historia, t.ex. församlingars jubileumsskrifter, uppdelade landskapsvis. Litteratur om samfundens mission och svenska församlingar och samfund i Nordamerika. Samlade skrifter och småskriftsamlingar av ledargestalter inom svensk väckelse- och frikyrkorörelse, som t.ex. Rosenius, Waldenström, Ekman, Wiberg, Ongman, Pethrus och Lidman. Skrifter som postillor och predikningar av läsarpräster från tidiga pietistiska rörelser. I ett särskilt magasin finns inbundna årgångar av frikyrkosamfundens årsböcker och tidningar. På Torp finns också ett magasin med böcker och skrifter, som är under sortering och bearbetning. I Läsarens samlingar finns ett stort antal ljudmedia, rullband och kassetter, bl.a. med inspelningar från konferenser som Hönö, Torp och Nyhem. Ett bildarkiv med omkring 10 000 bilder och en omfattande äldre bibelsamling det bestånd som förvaras på Torp.